VEDTEKTER FOR LILLESTRØM SKOLEKORPS

 INNLEDENDE BESTEMMELSER

§ 1. Organisasjon

Lillestrøm skolekorps er stiftet 9. september 1923 under navnet Lillestrøm Guttemusikkorps.

Korpset var i perioden 1964 - 1987 delt i 2 selvstendige korps, Vigernes Skolekorps og Volla Skolekorps. Lillestrøm Skolekorps er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF), med tilhørighet NMF Øst.

§ 2. Formål

Lillestrøm skolekorps skal legge vekt på å utvikle musikalske ferdigheter og skape et godt miljø til beste for sine medlemmer med nulltoleranse for utenforskap.

 

MEDLEMSSKAP

§ 3 Lillestrøm Skolekorps sine forpliktelser :

 1. Ivareta og utvikle den enkeltes musikant sitt musikalsk nivå gjennom god og motiverende opplæring.
 2. Gi et godt og trygt sosialt barne- og ungdomsmiljø i korpset som fremmer læring og sosial kompetanse.
 3. Informere om korpsets og NMF's aktiviteter gjennom kjente foreldrekanaler.
 4. Ivareta korpsets interesser i det lokale musikk- og kulturliv, blant annet gjennom medlemskap i Lillestrøm Musikkråd.
 5. Gi medlemmer, instruktører, dirigenter og tillitsvalgte tilbud om aktiviteter tilpasset den enkeltes og korpsets nivå . Aktivitetene må tilpasses i omfang og tid til den enkelte deltager og/eller korps.  

§ 4. Innmelding

Musikanter kan tas opp som medlemmer i korpset av korpsets styre fra skolestart det kalenderåret de fyller 8 år. Medlemskap for barn som ikke er fylt 15 år må være godkjent av foresatte med foreldreansvar.

 For å bli registrert som medlem må det meldes inn fullt navn, fødselsdato, adresse, skoletilhørighet, samt kontaktinformasjon inkludert telefon og e-post til foresatte. Endringer i personalia eller adresse må meldes til inn fortløpende.

Ved innmelding i skolekorpset blir musikanten automatisk medlem i NMF om innebærer medlemskap i NKF sin forsikringsordning.

En kan være musikant i skolekorpset til 31. juli det året en fyller 19 år. Etter søknad kan en musikant være i skoleåret til 31. juli det året en fyller 20. Søknad fremsettes for styret.

Musikanter i skolekorpset kan delta i andre korps fra 1.august det året de fyller 15 år, men skal prioritere og oppfylle sine forpliktelser i Lillestrøm skolekorps.

§ 5 Musikantens forpliktelser

 1. Alle medlemmer plikter å følge de til enhver tid gjeldende vedtekter og regler som blir gitt. 
 2. Musikantene skal møte på øvelser, konserter og andre oppdrag til avtalt tid. I tilfelle fravær skal korpsleder varsles.
 3. Instrumenter, uniformer og utstyr skal holdes i god stand. Uforsiktig behandling kan medføre økonomisk ansvar for korpsmedlemmer/foresatte jf. Skadeerstatningsloven § 2-1.
 4. Bruk av skolekorpsets eiendeler i andre musikkaktiviteter må godkjennes av styret.

§ 6 Betaling

 1. Korpsets regnskapsår følger kalenderåret.
 2. Medlemmene er forpliktet til å betale kontingent til tider fastsatt av styret. Kontingent regnes pr. påbegynt semester.
 3. I tillegg til kontingent kan det kreves betalt for andre aktiviteter som turer, seminarer, arrangementer og lignende. Det er frivillig å delta på disse aktivitetene.
 4. Det gis fratrekk i kontingent for musikanter som stiller med eget instrument. Fratrekkets størrelse fastsettes av styret.
 5. Det gis søskenmoderasjon fra og med barn nr. 2. Fratrekkets størrelse fastsettes av styret.
 6. Det kan gis fratrekk i kontingentsatsen ved innvilget permisjon. Fratrekkets størrelse fastsettes av styret.

Korpset skal hvert år på bakgrunn av betalende medlemmer sende årsrapport og medlemsopplysninger til NMF til enhver tids fastsatte frist. Det gis ikke anledning til reservasjon mot registrering.

§ 7 Permisjon

Det kan innvilges permisjon etter skriftlig søknad. Styret skal behandle søknaden. Ved innvilgelse av permisjon skal det avtales om korpsets eiendeler skal leveres inn under permisjonstiden.

§ 8 Utmelding

Medlemmer som ønsker å melde seg ut må gi skriftlig melding om dette til korpsets styre. Utestående fakturaer skal være innbetalt før utmelding kan godtas. Kontingent regnes til alt utstyr er levert og allerede betalt kontingent refunderes ikke ved utmelding. Likeledes skal alt utlevert utstyr, som instrument, uniform m.m. leveres tilbake i god stand og ferdig renset/vasket med fratrekk for normal slitasje.

§ 9 Suspensjon og eksklusjon

 1. Styret kan suspendere medlemmer og/eller foresatte som ikke retter seg etter gyldige vedtekter, regler og vedtak, eller er til skade for korpsets aktivitet. For elever på barneskole kan suspensjon gis inntil 1 øvelse, for eldre musikanter kan suspensjon gis inntil 3 øvelser. Voksne medlemmer eller foresatte kan suspenderes inntil 3 måneder eller til saken er ferdig undersøkt.
 2. I grovere tilfelle kan årsmøtet vedta eksklusjon.
 3. Korpsets suspensjons- og eksklusjonsvedtak kan ankes inn for styret i NMF Øst.

 

ÅRSMØTE OG STYRET

§ 10. Årsmøte

Årsmøtet er Lillestrøm Skolekorps` høyeste organ.

 1. Ordinært årsmøte holdes hvert år innen 15. mars.
 2. Det innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom samlet styret eller 1/3 av medlemmene som har stemmerett, krever det.
 3. Innkalling sendes ut minimum 6 uker før ordinært, og 2 uker før ekstraordinært årsmøte.
 4. Styrets årsmelding, revidert regnskap, valgkomiteens innstilling og saker til behandling på årsmøtet skal sendes medlemmene senest en uke før årsmøtet.
 5. Medlemmer må fremme saker til behandling på årsmøtet gjennom korpsets styre. Slike saker må være styret i hende senest 4 uker før årsmøtet avholdes. Styret plikter å legge saker som kommer inn i rett tid fram på årsmøtet. 

 § 11 Representasjon, rettigheter og voteringer

 1. På årsmøtet inviteres korpsets medlemmer (musikantene), musikantenes foresatte, komitémedlemmer og gjester invitert av styret.
 2. Følgende har tale- , forslags- og stemmerett:
  1. Medlemmer som har fylt 15 år. Istedenfor medlemmet, eller for medlemmer under 15 år, kan en foresatt møte med tale-, forslags- og stemmerett.
  2. Styrets medlemmer i alle saker, dog ikke stemmerett under behandling av årsmelding og regnskap.
 3. Følgende har tale- og forslagsrett:
  1. Medlemmer som ikke er fylt 15 år i løpet av inneværende år.
 4. Følgende har talerett:
  1. Representanter fra NMF og Lillestrøm Musikkråd
  2. Årsmøtet kan gi talerett til hvem det måtte ønske.
 5. Gyldig vedtak krever mer enn halvparten av de avgitte stemmene, dersom ikke annet er bestemt i vedtektene.

 § 12 Årsmøtets dagsorden

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

 1. Konstituering
  1. Åpning
  2. Oppmøteprotokoll
  3. Godkjenning av innkalling
  4. Godkjenning av dagsorden/saksliste
  5. Valg av møteleder
  6. Valg av referent
  7. Valg av 2 protokollunderskrivere
 2. Godkjenning av årsmelding
 3. Godkjenning av avsluttet og revidert regnskap med revisjonens merknader
 4. Saker fremmet av korpsets styre og medlemmer
 5. Plan og budsjett, herunder medlemskontingent
 6. Valg:
  1. Leder og nestleder for 2 år. Leder skal som utgangspunkt velges når nestleder ikke er på valg.
  2. Styremedlemmer for 2 år: Kasserer, sekretær, instruksjonsansvarlig og prosjektleder
  3. 2 revisorer for 1 år
  4. Leder og 3 medlemmer av valgkomiteen for 1 år.
  5. Andre tillitsvalgte etter årsmøtets bestemmelse.

 De som velges må være minimum 15 år når de tiltrer, ha gyldig medlemskap i NMF og ha sagt seg villige til å motta verv. Valg skal foregå skriftlig dersom noen krever det.

§13 Årsavslutning og revisjon

Styret skal utarbeide årsmelding og regnskap for perioden 1/1 - 31/12.

Revisorene velges av årsmøtet og skal gjennomgå regnskapet for hvert regnskapsår og legge fram beretning for årsmøtet. 

 § 14 Valgkomiteen

Valgkomiteen skal innstille valgbare kandidater til tillitsverv etter § 12, og legge denne innstillingen fram for årsmøtet.

§ 15. Styret

Styret består av leder, korpsledere for de enkelte korps, samt minimum 4 valgte styremedlemmer i henholdt til § 12 bokstav f.  

I tillegg har inntil to medlemmer av musikantstyre møte- og talerett på møter.

Dirigenter har møte- og talerett på møter.

Styremedlemmer må være medlem i NMF. Faste dirigenter og faste instruktører skal registreres i NMFs database.

 § 16 Styrets fullmakter

 1. Styret skal lede korpset etter de vedtak årsmøtet har fattet.
 2. Styret kan nedsette de utvalg og komiteer det er behov for. Det kan oppnevnes en representant fra styret i hver komité.
 3. Styret kan revidere og utforme de regler og instrukser det er behov for, for å presisere og regulere korpsets ansvar og aktiviteter.
 4. Styrets leder eller to av styrets medlemmer kan forplikte korpset med sin underskrift. Styret kan utstede fullmakt til andre personer i sitt sted.

§ 17 Innkalling til styremøter - beslutninger

 1. Styret skal avholde månedlige møter.
 2. Korpsets øvrige tillitsvalgte som ikke er medlemmer i styret jf. § 13, kan møte som observatører med tale- og forslagsrett.
 3. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede.
 4. Styrevedtak skal protokollføres, og protokollene sendes styrets medlemmer.  Korpsets medlemmer skal informeres om de vedtak som er gjort.
 5. Ved stemmelikhet, har styrets leder dobbeltstemme.

 § 18 Personalansvar/ Innleie av arbeidskraft

Styret foretar engasjement, ansettelser og oppsigelser, og har fullmakt til å inngå lønns- og arbeidsavtaler. Styret er ansvarlig for å innhente politiattest på dem som har tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller utviklingshemmede. Styrets leder utøver daglig personalansvar.

 § 19. Medvirkning  

Det holdes medlemsmøter med musikantene ved behov, enten i hver enkelt gruppe eller i samlet korps. Medlemsmøtene er forum for kontakt, informasjon og drøftinger for korpsets medlemmer.

Det skal velges et musikantstyre av og blant medlemmene i ungdomskorpset. Musikantstyret skal bestå av leder og nestleder, i tillegg til inntil fem øvrige medlemmer. Musikantstyret velges ved oppstart på høsten for 1 år av gangen. Musikantstyre utarbeider egen instruks for sitt arbeid.

I saker av betydning for alle musikanter, skal musikantstyret legge til rette for medvirkning også for de musikanter som ikke går i ungdomskorpset.  

 

 LOPPELAUGET

§ 20 Loppelauget

Loppelauget er en selvstendig enhet med eget organisasjonsnummer som er tilknyttet Lillestrøm skolekorps for å arrangere to årlige loppemarkeder. Loppelauget har egne vedtekter som ikke kan være i strid med korpsets vedtekter eller verdier.

Det er Lillestrøm skolekorps som har hovedansvar for gjennomføringen av loppemarkedene. Styret i Lillestrøm skolekorps stiller med en representant som opptrer som kontaktperson mellom korps og loppelaug. Det er korpset som organiserer foreldreaktivitetene på loppemarkedet.  

Fordelingen av kostnads- og inntektsdeling mellom korps og Loppelauget fremkommer av de årlige budsjettvedtakene.  


AVSLUTTENDE BESTEMMELSER

§ 21 Beredskapsplan for korps

Styret plikter å opprette og følge en beredskapsplan for korps når korpset drar på turer og deltar på arrangementer.

§ 22. Uenigheter/Tvister

Uenighet/tvister om vedtektenes forståelse forelegges regionstyret NMF Øst med forbundsstyret som ankeinstans.

Ved eventuelle rettstvister er rette verneting Romerike og Glåmdal tingrett.   

§ 23. Sammenslåing eller deling

Lillestrøm Skolekorps kan slås sammen med andre skolekorps eller deles i to eller flere korps etter behov. Vedtak om endring av korpsets organisering forutsetter fortsatt virksomhet etter samme formål som beskrevet i § 2, og kan fattes på ordinært årsmøte med 2/3 flertall av dem som har stemt på møtet.

§ 24. Oppløsning og utmelding av Norges musikkorps forbund

 1. Vedtak om oppløsning av korpset kan bare foretas etter at to påfølgende ordinære årsmøter har vedtatt det, begge ganger med 2/3 flertall av dem som har stemmerett på møtet.
 2. I tilfelle umiddelbar oppløsning skal korpsets midler plasseres i bank på sperret, rentebærende konto i korpset hovedbankforbindelse. I perioden fram til et nytt skolekorps er opprettet skal denne konto disponeres av Lillestrøm Musikkråd. Ved gjenstående midler, herunder utstyr og inventar, kan fordeles på kommunens øvrige korpsaktiviteter etter Lillestrøm Musikkråd sitt skjønn. Denne bestemmelsen gjelder ikke ved sammenslåing av skolekorps.
 3. Det siste ordinære årsmøtet oppnevner forvalter av korpsets aktiva, midler og eiendom. Det siste ordinære årsmøtet kan bestemme at korpsets midler og eiendom skal overføres til Lillestrøm Musikkråd dersom nytt skolekorps ikke er reorganisert innen 3 år.
 4. Korps som ønsker å melde seg ut av NMF må sende skriftlig melding om dette til NMF senest 15. november, for at utmeldingen skal være gyldig fra 1. januar neste år. Ved utmelding tapes all rett til NMFs verdier.
 5. Utmelding av Lillestrøm Musikkråd må skje ved skriftlig melding senest 15. november for at det skal være gyldig fra 1. januar neste år.

 § 25. Vedtektsendringer

Endringer i disse vedtekter kan bare skje etter vedtak på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Slikt vedtak krever 2/3 flertall av dem som har stemmerett på møtet. Redaksjonelle endringer uten realitetsendringer kan foretas av styret.

 

IKRAFTTREDELSE

Disse vedtektene trer i kraft etter årsmøtet 28. februar 2023.